Moja profesná cesta

V priebehu štúdia psychológie som absolvovala stáž v Psychiatrickej nemocnici v Prahe, Bohnicích. Participovala som na liečbe a terapii rôznych psychických ochorení, podstatnú časť praxe som vykonávala na oddelení ochrannej liečby sexuologickej, kde som získala cenné psychologické a terapeutické poznatky.

V roku 2012 som začala vykonávať povolanie psychologičky v Psychiatrickej a sexuologickej ambulancii v Košiciach, u uznávanej sexuologičky MUDr. Danice Caisovej. Venovala som sa psychodiagnostike, terapii sexuálnych dysfunkcií, sexuálnych deviácii, poradenstvu v partnerských vzťahoch, ťažkých životných situáciach a psychických problémov. V terapii som sa venovala aj poruchám pohlavnej identity, transsexualizmu a transvestitizmu. Viedla som skupinové terapie sexuálnych deviantov v ochrannej liečbe. Popri tom som sa čiastočne venovala aj skupinovej terapii detí s Aspergerovým syndrómom. V Košiciach som profesne pôsobila do roku 2018. Následne som sa presťahovala do Martina.

Vzdelávala som sa  v terapii sexuálnych dysfunkcii a deviácii, disponujem certifikátom terapie sexuálnych dysfunkcii, ktorý vydala česká psychoterapeutická spoločnosť. O terapeutickej praxi v oblasti sexuálnych dysfunkcii a deviácii som prednášala na rôznych konferenciách a tejto problematike som sa obsiahle venovala aj v špecializačnej práci v rámci štúdia klinickej psychológie.

V roku 2016 som ukončila špecializačné štúdium klinickej psychológie atestačnou skúškou.  V tom istom roku som ukončila výcvik  terénnej krízovej intervencie, ktorej sa popri svojej práci venujem tiež. Som členom slovenskej komory psychológov.

V roku 2022 som sa stala psychoterapeutkou dlhodobého hlbinného výcviku v psychodynamickej psychoterapii, som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Po rodičovskej dovolenke som v januári 2021 začala pracovať na Klinike hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice v Martine. Okrem toho mám svoju súkromnú poradenskú a terapeutickú prax, ktorú vykonávam osobne v Martine alebo online prostredníctvom sociálnych médií.

Som matkou dvoch detí, voľný čas rada trávim v prírode, venujem sa rôznym športom, rada čítam. 

Pracovné skúsenosti

11/2016 – 12/2019

Súkromná prax, Psychologická poradňa, Poprad, Košice,     

Poradenstvo, psychodiagnostika, terapia sexuálnych dysfunkcií, krízová intervencia

11/2015 – 06/2018

Ambulancia klinickej psychológie L. Lipanovej, Košice 

Vedenie skupinovej terapie detí s ADHD a Aspergerovým syndrómom

05/2012 – 06/2018

Psychiatrická ambulancia a psychiatrická sexuológia, MUDr. Danica Caisová, Košice

Klinická psychologička

09-12/2011

Odborná absolventská stáž, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Oddelenie ochrannej liečby sexuologickej

01-12/2010

Timan, s. r. o., personálna  a vzdelávacia agentúra, Košice

06-09/2010

Odborná stáž, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Vzdelanie

05/2013 – 06/2022

Psychodynamická psychoterapia, Bratislava – Pezinok

Dlhodobý certifikovaný hlbinný psychoterapeutický výcvik, Licencia L1A

2013 – 2016

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Špecializačné vzdelávanie v špecializačnom odbore: Klinická psychológia, atestačná skúška, Licencia L1A

03/2013

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

Kurz: Príprava na výkon práce v zdravotníctve

2006 – 2011

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Odbor: Psychológia, Mgr.

Kurzy

05/2017

Nácvik Autogénneho tréningu, Bratislava – Pezinok

03/2017

Terénna krízová intervencia, Košice

Organizovaný n. o. Modrý Anjel

10/2012

Psychoterapia sexuálnych dysfunkcií, Kroměříž

Pod vedením Prof. Kratochvíla

12/2011

Systemický rozhovor, Košice